www.domain-név.hu

ÁSZF

PQRS Kft (székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13..; Cg. 01-09-296796, Adószám: 25928721-2-41, Önálló cégjegyzésre jogosult: Kovács Lóránt ügyvezető igazgató), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:


JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK


A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.

A Szolgáltató Alszolgáltató igénybevételére jogosult.

Az igénybevett Alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.

A Megrendelő köteles:

 • a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
 • az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
 • adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni,

Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.

Az egyes fejlesztések alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.

A teljesítés helye: kizárólag online felület.


KOMMUNIKÁCIÓ

A felek megállapodnak abban, hogy írásban kommunikálnak, illetve szóbeli megbeszélésüket két munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.

A Felek kijelentik, hogy a visszaigazolt e-mailes kommunikációt írásbelinek tekintik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről többen is felkereshetik.


TARTALOM FELTÖLTÉSE

A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal tartalmának a feltöltése a Megrendelő feladata.

A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint külön megállapodás keretében vállalja a weboldal tartalmának feltöltését.

A weboldal tartalmának feltöltését – megrendelés esetén – a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.


IDEGEN NYELV

A weboldal idegen nyelvű tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania. A weboldal idegen nyelvű tartalmának feltöltésére a weboldal tartalmának feltöltésére vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.

A weboldal idegen nyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.


ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÖBBLETFELADAT

Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát és jegyzéket készít az észrevételeiről.

A Megrendelőnek kötelessége egy héten belül az észrevételeit megküldeni a Szolgáltatónak.

Ha a Szolgáltató a Megrendelőnek harmadik fél szolgáltatását biztosítja, és a szolgáltatásban a hiba a Megrendelőnek vagy a harmadik félnek róható fel, akkor a kijavítást a Szolgáltató csak külön díjazás alapján valósítja meg.

A  Szolgáltató  nem  élesíti  az  oldalt  addig,  amíg  a  teljes  vállalkozási  díj  meg  nem  érkezik bankszámlájára.

Amennyiben a Szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésénél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató az azonos operációs rendszer, azonos böngésző és (elsődleges) verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközén is megfelelően jelenjen meg a weboldal.


KARBANTARTÁS

A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja

 • az általa elkészített weblap szerkezetének karbantartását,
 • a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

A webshop tartalmának a frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.

A karbantartás prioritást élvez a más ügyfél kérésével szemben.

Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő két órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor azt a megadott határidőn belül jeleznie kell.

A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított két órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezni.

A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.

A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a rendszerről, azaz az adatbázisról és a fájlokról a karbantartási szerződésben  meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.


LEVELEZÉS

A levelek küldését minden esetben az internet szolgáltató (ISP) biztosítja.

A Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kiegészítő jelleggel.

A Szolgáltató bejövő levelezés esetében POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít.

A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam- és vírusszűrési szolgáltatást nyújt.

A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.


ÜTEMEZÉS, HATÁRIDŐK

Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak az adott hét második munkanapját kell tekinteni.

Ha a határidő lejárta pihenőnapra esik, úgy a határidő az azt követő második munkanap.

A fizetési határidő a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásra vonatkozik.


FELELŐSSÉG

Amennyiben lehetőség van a weboldalról on-line rendelésre, a megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.

Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatban (pl. közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban a teljes felelősségét kizárja.

Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az on-line megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.

A Megrendelő tartozik felelősséggel:

 • csere, garancia, szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmények betartásáért,
 • weboldalán elhelyezett információk és adatok valódiságáért,
 • tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
 • a rendszerben elhelyezett tartalom jogtisztaságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért az általában elvárható felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik felelősséggel, ha

 • a Megrendelő olyan tartalmat tesz közzé a – Szolgáltató által biztosított – rendszeren, ami törvénysértő, vagy
 • a Megrendelő ugyanott jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.

A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a megrendelő által átadott anyagot.


DÍJAZÁS

A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

A Díjszabásban az óradíj-alapon elszámolt munkadíj esetében minden megkezdett félóra fél órának számít.

A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás között felmerült többletkérések alapján eltérhet az árajánlatban szereplő összegtől. A Szolgáltatónak az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve az e-mailt is) elállhat a többletkérelmétől.

A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.

A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő és arányos köztes számlát kibocsátani.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges anyagot késve adja át, úgy a határidő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a hátralékos összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint.

Amennyiben a Szolgáltató az idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt kénytelen a javítást elvégezni, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

Amennyiben  a  Megrendelő  a  Szolgáltató  előzetes  ellenvéleményével  ellentétes  döntés  alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.

A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult a kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.


KÖTBÉR

Kötbér fizetését a Szolgáltató csak külön, írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan:

 • a kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a,
 • napi 0,1% mértékben.

A Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a külön, írásbeli szerződésben a felek kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.


KÉSEDELMES FIZETÉS

A késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató nyolc nap után írásban felszólítja teljesítésre.

Írásbeli közlésnek minősül a visszaigazolt e-mail.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a weboldal elérését és/vagy működését korlátozni jogosult.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult minden naptári hónap elteltével a Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.

A késedelem teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll. 


ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatának védelmére, azonban a szerveren elhelyezett adat teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A biztonságos adattovábbítás végett https (biztonsági kapcsolatot) ajánl a rendszer működtetéséhez.

A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatót és a Megrendelőt a birtokába jutott információ vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes írásos engedélyével jogosult információ átadására, valamint az információ saját felhasználásra.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit megtartja.

A Szolgáltató a Megrendelő adatát csak és kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.


GOOGLE

A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.

Az optimalizálási szerződés időtartama minimálisan 1 év.

A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza. A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.

A Megrendelőnek biztosítania kell a Szolgáltató számára a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való hozzáférést.


DOMAIN NÉV, TÁRHELY

A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében a saját szerverén elhelyezett weboldalért vállalja a weboldal változatlan és biztonságos működését.

A tárhely szolgáltatás díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

A levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért a Szolgáltató akkor vállal felelősséget, ha a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, a levelezéséhez szükséges e-mail fiókot és e-mail rendszert használja.

A levelezési szolgáltatás díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

A Szolgáltató akkor vállal felelősséget a weboldal megfelelő eléréséért, ha

 • a weboldalhoz tartozó domain név névszerverét a Szolgáltató biztosítja, és
 • a domain név a Szolgáltató által javasolt Regisztrátornál van elhelyezve.

A domain név elhelyezés és regisztrálása díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete, az ISZT mindenkori domainregisztrációs szabályzatában foglalt rendelkezések a jelen szerződés részét képezi.

A Szolgáltató a tárhely szolgáltatási folyamatot és a domain név regisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

A tárhely szolgáltatás és domain név fenntartás meghosszabbítása esetében a Szolgáltató előzetesen értesíti a Megrendelőt a fordulónapról és a fizetendő összegről.

Ha a Megrendelő a határnapig nem fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összeget, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban a szolgáltatást nyújtani.

A domain név fenntartása esetén az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.

A tárhely szolgáltatás, illetve a domain név elhelyezés és regisztrálás közvetített szolgáltatást tartalmaz.


ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁS

Főszabályként elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan és a megrendelést követően azonnal (interface-ek közreműködésével) teljesedésbe megy.

A Felek közös megegyezéssel, írásban jogosultak a szerződést módosítani.

Rendkívüli esetben

 • a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkája, és a felmerült, de nem teljesített követeléseinek a megfizetésére;
 • a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszerének tartalmát átadni.

Feleknek ezt cégszerű aláírással ellátott, tértivevényes levél útján kell megtenniük.

Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel.

Ez esetben a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban lévő ügyekről.


KONFLIKTUSKEZELÉS

A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.

Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy ezzel összefüggésben, ennek megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Törvényszéknek.

 


Érvényes: 2017. május 1-jétől visszavonásig.

Kosár
Tovább a fizetéshez