www.domain-név.hu

Általános Szerződési Feltételek

PQRS Kft. (székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13..; Cg. 01-09-296796, Adószám: 25928721-1-41, Önálló cégjegyzésre jogosult: Kovács Lóránt ügyvezető igazgató), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.

Szolgáltató alSzolgáltató(k) igénybevételére jogosult. Az igénybevett alSzolgáltató(k) tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.

A Megrendelő köteles:

 1. a vonatkozó jogszabályokat megtartani
 2. az rendszert rendeltetés céljára felhasználni
 3. adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni
 4. Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona. Az egyes fejlesztések alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonjogában marad.

A Szolgáltató fenntartja a jogosultságot magának, hogy a saját készítésű, vagy a kezelésbe átvett portálokon a

A teljesítés helye: kizárólag online felület.

KOMMUNIKÁCIÓ

A felek  megállapodnak  abban,  hogy  egymás  irányában  írásban  kommunikálnak,  illetve  szóbeli beszélgetésüket 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) azt megerősítik.

A Felek kijelentik, hogy a visszaigazolt e-mailes kommunikációt írásbelinek tekintik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről többen is felkereshetik.

TARTALOM FELTÖLTÉSE

A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania, de a Szolgáltató a tartalom feltöltését külön díjazás ellenében segítséget nyújt.

 1. a weboldal a feltöltés a Megrendelő feladata.

A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint, külön megállapodás keretében vállalja a tartalom feltöltését.

A tartalom feltöltést – megrendelés esetén - a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

IDEGEN NYELV

Az idegen nyelvű tartalmat a megrendelőnek kell biztosítania.

Az  idegen  nyelvű  tartalom  feltöltésére  a  tartalom  feltöltésre  vonatkozó  általános  szabályok vonatkoznak.

A Szolgáltató a  Megrendelő által  nem  módosítható  tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.

A weboldal idegen nyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÖBBLETFELADAT

Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát és jegyzéket készít az észrevételeiről. A Megrendelőnek kötelessége 1 héten belül az észrevételt megküldeni a Szolgáltatónak

A Szolgáltató 3. Fél szolgáltatását biztosítja a Megrendelőnek. Amennyiben a funkcionalitás a Megrendelőnek vagy harmadik személynek köszönhetően felróható, akkor a kijavítst a Szolgáltató külön díjazás alapján valósítja meg.

A  Szolgáltató  nem  élesíti  az  oldalt  addig,  amíg  a  teljes  vállalkozási  díj  meg  nem  érkezik bankszámlájra.

Amennyiben a Szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésénél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos opericáiós rendszer, azonos böngésző és (elsődleges)verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Vállakozó tulajdonában levő számítógépek megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltatónak kötelessége törekedni, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

KARBANTARTÁS
 1. A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített honlap szerkezetének karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

A webshop tartalmának a frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.

A karbantartásos ügyfelek kérései prioritást élveznek a többi ügyfél kéréseivel szemben.

Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befelyezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül jeleznie kell.

A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi és a vállalt határidőn belül befejezni.

A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes - évre vonatkozik. A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a rendszerről (adatbázis és file-ok) a karbantartási szerződésben  meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

LEVELEZÉS

A levelek küldését minden esetben az internet szolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kiegészítő jelleggel.

Bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít a Szolgáltató.

A levelezéshez alapfokú spam és vírusszűrés szolgáltatást nyújt Szolgáltató. A Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállalunk!

 

ÜTEMEZÉS, HATÁRIDŐK

 

Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.

Amennyiben a határidő lejárta pihenőnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.

A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

FELELŐSSÉG

Amennyiben  lehetőség  van  a  weboldalról  on-line  rendelésre  a  megrendelőt  terheli  a  törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.

Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben.

Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az on-line megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.

A Megrendelő tartozik felelőséggel:

 1. csere,   garancia   és   szavatossággal   kapcsolatos   jogszabályi   követelmények   betartásáért
 2. weboldalán elhelyezett információk valódiságáért
 3. tájékoztatási kötelezettség ellátásáért
 4. rendszerben elhelyezett tartalom jogosultságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

Az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért a Szolgáltató az általában elvárható felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik felelőséggel:

 1. olyan tartalmat tesz közzé a Megrendelő által biztosított rendszeren, ami törvénysértő
 2. a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg

A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a megrendelő által átadott nyagot.

DÍJAZÁS

A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.

A díjszabásban óra díj alapon elszámolt munkadíjaknál minden megkezdett félóra fél órának számít.

A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás közben felmerülő többletkérések alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelmétől.

A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni

A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelően és arányosan köztes számlát kibocsátani.

Amennyiben  a  megrendelő  a  szükséges  anyagot  késve  adja  át,  úgy  a  határiő  a  Megrendelő késedelmével tolódik.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a hátralékos összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi

5.000Ft, azaz ötezer forint.

Amennyiben a Szolgáltató az idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000Ft / óra díjat jogosult kiszámlázni.

Amennyiben  a  Megrendelő  a  Szolgáltató  előzetes  ellenvéleményével  ellentétes  döntés  alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000 Ft /óra díjat jogosult kiszámlázni.

A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult a kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

KÖTBÉR

Kötbér fizetését Szolgáltató csakis írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan: a kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a szerződésben kifejezetten kikötik és a Megrendelő projekt management díjat fizet.

KÉSEDELMES FIZETÉS

Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja teljesítésre.

Írásbeli formának minősül a visszaigazolt e-mail.

Amennyiben a Megrendelő késedelmbe esik, a Szolgáltató jogosult a weboldal elérését és/vagy működését korlátozni.

Késedelmes fizetés esetén a Válllakozó jogosult minden naptári hónap elteltével a díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.

Késedelem teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll. 

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A Szolgáltató törekszik Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A biztonságos adattovábbítás végett https (biztonsági kapcsolatot) ajánlunk a rendszer működtetéséhez. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A   Szolgáltatót   és   a   Megrendelőt   a   birtokába   jutott   információk   vonatkozásában   titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes írásos engedélyével jogosult információ átadására, valamint az információ saját felhasználásra.

A Szolgáltató jogosult Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre Megrendelő a Szolgáltatót jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.

Szolgáltató  a  megrendelő  adatait  kizárólag  a  hatályos  adatvédelmi  előírásoknak  megfelelően kezelheti.

GOOGLE

A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.

Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.

A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori díjszabás tartalmazza. A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozició) elérését követően esedékes.

A Megrendelőnek biztosítania kell a Szolgáltató számára a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való hozzáférést.

DOMAIN NÉV, TÁRHELY

A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalkért tudja vállalni az oldal változatlan és biztonságos működését. A tárhely díjait a mindenkori díjszabás tartalmazza.

A levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért a Szolgáltató csak és kizárólag akkor tudja vállalni a felelősséget, amennyiben a Szolgáltatón által javasolt, a levelezéséhez szükséges e- mail fiókokat, e-mail rendszert használja a Megrendelő. A levelezés mindenkori díját az aktuális díjszabás tartalmazza.

A weboldal megfelelő eléréséért a Szolgáltató akkor tudja a felelősséget vállalni, ha a weboldalhoz tartozó domain név névszervereit a Szolgáltató biztosítja, valamint a Szolgáltató által javasolt Regisztrátornál van elhelyezve a domain név. A domain név elhelyezésének valamint regisztrálásának díjait a mindenkori díjszabás tartalmazza.

A Szolgáltató a tárhely szolgáltatási folyamatot és a domain név regisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

Meghosszabbítás  esetén  a  Vállallkozó  előzetesen  értesíti  a  Meegrendelőt  a  fordulónapról  (tehát amikor a tárhely zsolgáltatást és a domain nevek fenntartását meg kell hosszabbítani) és a fizetendő összegről. Amenniyben a Megrendelő a határnapig nem fizeti be a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Válllakozó nem köteles továbbnyújtani a szolgáltatást. Domain nevek esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.

A tárhely és a domin név szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz!

ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁS

Főszabályként elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan, a megrendelői folyamatot követően azonnal, automatikusan (interface-ek közreműködésével) teljesedésbe megy.

A Felek közös megegyezéssel, írásbeli formában jogosultak a szerződést módosítani.

Rendkívüli esetben

 1. a  Megrendelő  köteles  a  Szolgáltató  által  addig  elvégzett  munkáinak,  valamint  az  addig felmerült és nem teljesített követeléseinek a megfizetésére.
 2. a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszerének tartalmát átadni.
 3. Feleknek ezt cégszerű aláírási formával ellátott, tértivevényes levél útján kell megtenniük.

Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, 1 hónapos elállási idővel. Ez esetben a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.

KONFLIKTUSKEZELÉS

A felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.

Bármely   vita   eldöntésére,   amely   a   jelen   szerződésből   vagy   azzal   összefüggésben,   annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességének.

 

Érvényes: 2017. május 01.-től visszavonásig.